Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Marlyne In&outdoor B.V.

gevestigd te Ridderkerk aan de Lagendijk 130, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24449796

Artikel 1. Doelstelling

 1. Marlyne In&Outdoor B.V. stelt zich ten doel om, tegen betaling, in de breedste zin van het woord alle mogelijke vormen van ontspanning en activiteiten te organiseren voor kinderen, volwassen, groepen en/of bedrijven

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.
 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst.
 3. Onder “deelnemer” wordt ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening activiteiten worden georganiseerd. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3.  Totstandkoming van overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven aanmeldingsformulier schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de bevestiging van de aanmelding verzenden. 
 2. De door ons aan de deelnemer verzonden bevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De deelnemer wordt geacht met de inhoud van onze bevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 5 werkdagen na dagtekening van onze bevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 3. Alle door Marlyne In&Outdoor B.V. of namens haar gedane aanbiedingen ter zake de tot standkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvende en onder de opschortende voorwaarde ‘dat er voldoende mogelijkheden c.q. plaatsen zijn om de reservering uit te kunnen voeren’. Doet Marlyne In&Outdoor B.V. binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijk termijn na aanvaarding door de deelnemer een beroep op de bedoelde opschortende voorwaarden, dan word de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

Artikel 4.  Prijzen

 1. Onze prijzen zijn inclusief B.T.W.

Artikel 5. Betaling

 1. De deelnemer verplicht zich tot betaling aan Marlyne In&Outdoor B.V conform de bedragen zoals vermeld op het activiteitenoverzicht. Het activiteitenoverzicht  is te allen tijde op te vragen op het kantoor van Marlyne In&Outdoor, Lagendijk 130, 2981 EN Ridderkerk.
 2. Het verschuldigd bedrag dient 14 dagen voor aanvang van de activiteit te worden overgemaakt op rekeningnummer NL07RABO0137298676 t.n.v Marlyne In&Outdoor B.V. onder vermelding van factuur-en debiteurennummer.

Artikel 6. Niet vervulling overeenkomst/annulering

 1. De deelnemer blijft het overeengekomen bedrag verschuldigd ook in het geval de deelnemer zich niet aan de gedane overeenkomst kan houden.
 2. De deelnemer kan, na overleg met directie Marlyne In&Outdoor B.V en verkregen toestemming en schriftelijke bevestiging daarvan, de overeenkomst overdragen aan een andere deelnemer.
 3. De deelnemer kan van 4 weken tot aanvang van de activiteit gratis annuleren. Deelnemer moet dit schriftelijk bevestigen.
 4. Indien de deelnemer een annuleringsverzekering heeft afgesloten vervalt het in artikel 6 lid 3. Genoemde en gelden de algemene voorwaarden van de maatschappij waarbij   annuleringsverzekering voor deelnemer is afgesloten.
 5. Marlyne In&Outdoor B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Marlyne In&Outdoor B.V. kan worden gevergd. Gedane betalingen zullen in een dergelijk geval worden geretourneerd aan de deelnemer die de overeenkomst met Marlyne  In&Outdoor B.V. is aangegaan.

Artikel 7. Niet tijdige betaling

 1. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, te berekenen over de overeengekomen prijs.
 2. Indien de deelnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samen hang bestaat met het niet nakomen van de deelnemer, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de deelnemer op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
 3. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten te verkrijging van voldoening van de vordering buiten rechte voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerp ll. Indien Marlyne In&Outdoor B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel  gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de deelnemer worden verhaald.

 Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1.  Marlyne In&Outdoor B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Marlyne In&Outdoor B.V. is uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien Marlyne In&Outdoor B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van    Marlyne In&Outdoor B.V. beperkt tot maximaal een maal de factuurwaarde van de order. 
 2. De aansprakelijkheid van Marlyne In&Outdoor B.V. is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering, in het voorkomende geval, zal    worden uitgekeerd.
 3. Marlyne In&Outdoor B.V. is voorts uitsluitend aansprakelijk te stellen voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarde, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marlyne In&Outdoor B.V. alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Marlyne In&Outdoor B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schaden, als  bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Marlyne In&Outdoor B.V. kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Marlyne In&Outdoor B.V., of haar leidinggevenden ondergeschikten.

Artikel 9. Reisverzekering

 1. De deelnemer dient zelf een reisverzekering af te sluiten. Marlyne In&Outdoor B.V. is niet  aansprakelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die  van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 2. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen  nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuzen. In geval van overmacht kan de deelnemer ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Marlyne In&Outdoor B.V. partij is, Is uitsluitend het  Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Marlyne In&Outdoor B.V. (de rechtbank Rotterdam)  is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders  voorschrijft. Niettemin heeft Marlyne In&OutdoorB.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De 3 partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen hun geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Beëindiging overeenkomst

 1. Wanneer een deelnemer onder verantwoording Marlyne In&Outdoor B.V. zichzelf of een   ander in gevaar brengt, wordt de overeenkomst met deze deelnemer per direct beëindigd,  zonder dat Marlyne In&Outdoor B.V. enige schade aan de deelnemer verschuldigd zal zijn.

Bezoekadres

Lagendijk 130
2981 EN Ridderkerk
KvK nummer: 24449796
BTW nummer: NL820265317.BO2

Openingstijden

Ma-Vr 9.00 uur - 17.00 uur
Za-Zo Gesloten